Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду тваринного світу та біоресурсів

Повна назва посади: Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, ПЗФ, лісів, рослинного та тваринного світу Жит. обл. - держінспектор з охорони НПС ПО

Структурний підрозділ:

  • Державна екологічна інспекція Поліського округу
  • Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Житомирської області
  • Відділ державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта-ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи-не потрібен.

Володіння державною мовою-вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою-не потребує.

Вимоги до компетентності

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- здатність до самомотивації (самоуправління);

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

Знання законодавства у сфері

Знання:

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- Положення про Державну екологічну інспекцію Поліського округу;

- Закон України «Про тваринний світ»;

- Закон України «Про мисливське господарство та полювання».

Обов’язки:

1. Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

2. Проводить перевірки (у тому числі документальні):

- складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції;

- складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом;

- надає обов’язкові до виконання приписи (вимоги) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням;

- здійснює відбір проб вод (зворотних, підземних, поверхневих), проб ґрунтів на об’єктах, що перевіряються (обстежуються) після проходження інструктажу у відділі інструментально – лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу;

- готує матеріали щодо відшкодування шкоди, збитків заподіяних державі внаслідок порушення законодавства з питань, що належить до компетенції та розраховує їх розмір, ініціює звернення до суду з відповідними позовами.

3. Подає начальнику Інспекції, за погодженням з начальником Управління та начальником Відділу, пропозиції щодо:

- щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів;

- внесення до відповідного органу ліцензування подання про позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності;

- подання позовних заяв до суду щодо обмеження чи зупинення діяльності суб’єктів господарювання і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності;

- подання позовних заяв про визнання протиправними дій чи бездіяльності фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, про визнання недійсними індивідуальних актів або їх окремих частин, правочинів, що порушують вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища тощо.

4. Приймає участь:

- у комплексних перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства з правоохоронними органами, іншими організаціями;

- у нарадах, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

- у рейдових заходах по виявленню порушників природоохоронного законодавства.

 5. Забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання актів законодавства, актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, керівництва Державної екологічної інспекції України, начальника та заступників начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу, начальника Управління, начальника Відділу

6 Забезпечує в межах компетенції доступ до публічної інформації, в тому числі забезпечує захист таємної та/або службової інформації, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства. Забезпечує кваліфікований, об’єктивний, своєчасний розгляд звернень громадян, депутатських звернень, запитів тощо.

7 Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Відділу.

8 Здійснювати інші повноваження, визначені законом.

Місце роботи м. Житомир.

Умови оплати праці:

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) від 18.01.2017р. №15.

Надбавки, доплати, премії та компенсації

відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Термін подачі заявок — 20 жовтня 2021

Контакти:

Рацілевич Наталія Василівна, +38-(041)-242-2438