Головний спеціаліст Відділу державного ринкового нагляду

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

1tОсвіта-ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

2tДосвід роботи-не потрібен.

3tВолодіння державною мовою-вільне володіння державною мовою.

4tВолодіння іноземною мовою-не потребує.

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентності:

1tЯкісне виконання поставлених завдань:

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2tВідповідальність:

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

3tЦифрова грамотність:

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

 

Посадові обов'язки

- здійснення державного ринкового нагляду відповідно до вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» у межах сфери своєї відповідальності на території Рівненської та Житомирської областей

- проводить перевірки характеристик продукції, у тому числі забезпечує відбір зразків продукції та проведення їх експертизи (випробування).

- здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, віднесеної до сфери відповідальності Держекоінспекції (на території Рівненської та Житомирської областей), причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування такою продукцією

- проводить на території Рівненської та Житомирської областей перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, а у визначених Законом випадках готує приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та готує рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проводить перевірки виконання суб’єктами господарювання відповідних приписів та рішень.

- готує у випадках та порядку, визначених Законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї продукції, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень

- здійснює на території Рівненської та Житомирської областей моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання.

- вживає відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену органами ринкового нагляду небезпеку, яку становить продукція на території Рівненської та Житомирської областей

-готує матеріали для інформування державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості про результати здійснення ринкового нагляду на території Рівненської та Житомирської областей.

- готує та надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення на території Рівненської та Житомирської областей

- забезпечує відповідно до своєї компетенції виконання актів законодавства. Актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, керівництва державної екологічної інспекції України, начальника та першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу, начальника Відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

- строкове призначення; посада на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця, за яким зберігається посада державної служби (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника);

- строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) від 18.01.2017 р. № 15.

Надбавки, доплати, премії та компенсації

відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24

tttttttt