Начальник відділу організаційного забезпечення з розгляду цивільних та адміністративних справ

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

 

Вимоги до компетентності

Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

 

Посадові обов'язки

1.Начальник відділу відповідно до наданих повноважень:

- здійснює керівництво відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ;

- організовує роботу і здійснює контроль за веденням діловодства відділу, складанням, оформленням, скануванням, проходженням, зберіганням документів, своєчасним зверненням до виконання судових рішень та повноти повідомлень про виконання, оформленням виконавчих листів та копій процесуальних рішень, направленням справ до судів вищих інстанцій та експертиз;

- організовує та контролює упорядкування справ працівниками відділу;

- контролює своєчасність та повноту внесення працівниками відділу інформації по справах до КП «Д-3», направлення відомостей щодо набрання чи скасування набрання судовими рішеннями законної сили до Єдиного державного реєстру судових рішень;

-організовує роботу та контролює оформлення справ, складання опису справ, для їх передачі в архівний сектор;

- забезпечує контроль з виконання справ про оголошення осіб в розшук по цивільним справам;

- планує роботу відділу, складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду цивільних та адміністративних справ;

- здійснює прийом громадян, аналізує службову кореспонденцію;

- організовує роботу і забезпечує контроль за виконанням працівниками відділу доручень, наказів, розпоряджень голови суду, керівника апарату суду, заступників керівника апарату суду або осіб, які виконують їх обов’язки, інформує їх про результати виконаної роботи;

- забезпечує вивчення працівниками відділу положень нормативно-правових актів, інструкцій, які стосуються роботи відділу і здійснює контроль за дотриманням їх вимог, а також надає практичну та методичну допомогу у разі потреби;

- організовує ділове листування в процесі виконання покладених на відділ завдань.

2.Створення обліково-статистичних карток та обліково-інформаційних карток по цивільних, адміністративних справах та матеріалах, внесення до них повної та достовірної інформації, в тому числі інформації щодо сплати судового збору, проведення автоматизованого та неавтоматизованого розподілу вказаних справ та матеріалів, проведення повторного автоматизованого розподілу справ та матеріалів та передача справ раніше визначеному складу суду відповідно до вимог ЦПК України, КАСУ, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Засад використання автоматизованої системи документообігу Корольовського районного суду м. Житомира, Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України тощо.

3.Забезпечення коректного поєднання в автоматизованій системі документообігу суду підтверджень про оплату (повернення) судового збору та роздрукування, долучення до матеріалів справи відповідної інформації.

4.Участь у формуванні планів роботи суду, номенклатури справ суду.

5.Здійснення оцінювання виконання державними службовцями відділу покладених на них обов’язків і завдань; внесення подання про присвоєння їм чергового рангу державного службовця.

6.Внесення пропозицій керівнику апарату суду про призначення на посади, звільнення з посад та переведення на інші посади працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, розподіл обов’язків між працівниками відділу, а також щодо заохочення та накладення стягнень.

7.Контроль за дотриманням працівниками відділу:

-трудової та виконавської дисципліни;

-вимог законодавства України про державну службу та антикорупційного законодавства;

-Правил внутрішнього службового розпорядку, Правил поведінки працівника суду, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

8.Виконання інших доручень та розпоряджень голови суду, керівника апарату суду, заступників керівника апарату суду або осіб, які виконують їх обов’язки, що стосуються роботи відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

-надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

-надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-26