Директор Департаменту охорони здоров’я

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти не нижче магістра

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності-здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

Впровадження змін-орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;

здатність впроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення зацікавлених сторін;

вміння оцінювати ефективність впровадження змін

Лідерство-вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння у всебічному розвитку особистості;

вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Прийняття ефективних рішень-здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

 

Посадові обов'язки

забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Департамент;

планує роботу Департаменту та забезпечення виконання затверджених планів роботи;

бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

вносить пропозиції до обласного бюджету;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів, здійснює фінансування закладів охорони здоров’я та освіти, які підпорядковані Департаменту;

забезпечує розробку та виконує заходи щодо:

управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організації їх кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення;

формування та затвердження мережі закладів охорони здоров’я в Житомирській області, прогнозування її розвитку та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

запобігання інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідацію;

забезпечує виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природнього середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я;

забезпечує ефективне використання наявних в Департаменті фінансових та матеріальних ресурсів;

вносить пропозиції щодо розгляду на засідання колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України, запитів на доступ до публічної інформації в межах компетенції Департаменту, проведення особистого прийому громадян;

здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє у створенні належних умов праці у ньому.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Для осіб, які досягли 65-річного віку, строк призначення встановлюється згідно з п.4 ч.2 ст.34 Закону України «Про державну службу

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12000,00 грн, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-12-13